5 كليد طلايي براي آموزش مديريت پول به كودكان


به راستي والدين براي داشتن كودكاني مقتصد كه شم اقتصادي بالا داشته باشند، چه بايد بكنند؟
پدر و مادرها ميتوانند در تشخيص و درك پيامهايي كه از طريق دستگاههاي ارتباط جمعي كودكان را احاطه كرده اند، به آنها كمك كنند. يك كودك دوساله پيامهاي بازرگاني تلويزيون را تشخيص ميدهد و اسباببازيها و خوراكيهايي را از والدين خود ميخواهد كه در تلويزيون تبليغ ميشود.
حتي خردسالترين بچهها هنگامي كه مادرشان در سوپرماركت در حال خريد است، نظارهگر خريد مادر و دادن پول هستند؛ بحثهاي ديروقت شبانه بين والدين درباره صورتحسابهاي پرداختنشده، علائم عجيبي براي كودك ارسال ميكند؛ و...
شما در جايگاه پدر و مادر، بايد راههاي جديدي بيابيد تا ارزش پول را به كودكان خود بشناسانيد. اگر والدين براي پولخرجكردن ارزش قائل شوند، چشمان كنجكاو كودك نظارهگر خواهد بود و ذهنش آن را فرا ميگيرد. شما ارزش پول را از طريق دادن پول توجيبي و آموزش پساندازكردن به فرزندان خود ميشناسانيد. اما هنوز اولين قدم در پرورش كودكان مقتصد كه بدانند چگونه پول خود را خرج كنند و در اين زمينه تيزهوش باشند، به تصميم و عملكرد شما بستگي دارد. لازم است راجع به پول و مسائل اقتصادي و تجربيات واقعي خود در زندگي با فرزندتان صحبت كنيد. تا او اهميت اين موضوع را متوجه شود.
در اين جا پنج نكته مهم براي پرورش كودكاني كه ارزش پول را درك كنند و بدانند كه چگونه آن را خرج نمايند، ذكر ميشود.

1. تفاوت بين نيازها و خواستهها را حتي به خردسالترين كودكان آموزش دهيد. توضيح دهيد برخي از چيزهايي كه كودك ميخواهد، خيلي گران است، يا براي خريد بعضي چيزها بايد منتظر باشد. اين كار به كودك كمك ميكند كه در آينده استقلال و اعتمادبهنفس لازم را براي گفتن .نه. و انجامندادن برخي كارها داشته باشد؛ از خريد لباسهاي مد روز تا سيگاركشيدن و مصرف مواد مخدر.

2. به فرزندان خود اجازه دهيد تا از همان ابتداي كودكي تصميمات مالي بگيرند. در بسياري از خانوادهها، پول توجيبي فقط براي اين است كه از دادن هر روز پول به كودك خودداري شود. اما لازم است درباره چگونگي خرج اين پول با كودك صحبت كنيد. درست خرجكردن پول درس مهمي است كه كودك فرا ميگيرد. بچهها بايد پول توجيبي خود را به سه قسمت تقسيم كنند: پسانداز؛ خرجكردن؛ امور خيريه.
توصيه ميشود كه كودك ماهي يك بار به همراه خانوادهاش براي پسانداز قسمتي از پول خود به بانك برود.

3. يك انتخاب جذاب براي خرج پول و انگيزه لازم براي پساندازكردن را در اختيار كودك بگذاريد.

4. مطمئن شويد كه فرزندتان ارتباط بين كاركردن و در پي آن پرداخت چكها و ماليات را ميفهمد. بگذاريد كودكان بدانند پولي كه خرج ميكنيد، حاصل ساعاتي است كه كار كردهايد. به آنها بگوييد كه دولت بخشي از درآمد شما را به عنوان ماليات كسر ميكند.

5. سرمايهگذاري را به كودك خود آموزش دهيد. هيچ آموزگاري بهتر از تجربه نيست. از اين رو اگر سهامي ميخريد، با كودكتان درباره ارتباط بين مشتريبودن و سهامدار يا شريكبودن در يك شركت صحبت كنيد.
ياددادن جنبههاي علمي و كاربردي مديريت اقتصادي به كودك (از جمله پسانداز در كنار خرجكردن پول و خريد مطلوب) بسيار مهم است. دانش مديريت صحيح پول به كودك شما كمك خواهد كرد كه به اهداف زندگي خود برسد و آنها را به طور مناسب تنظيم كند. اين قدرت پول نيست كه انسان را ثروتمند ميكند، بلكه تسلط داشتن بر آن و قدرت فرد در مديريت پول و اقتصاد است كه از او يك ثروتمند ميسازد

منبع
http://www.soroushpress.com/
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢

پاهاي سالم و شاداب


تغييرات طبيعي و غيرطبيعي پاهر فرد به طور متوسط روزانه دههزار قدم برميدارد، يعني سهميليون قدم در سال؛ و در هر قدم، دو يا سه برابر وزن بدن خود را روي پاها مياندازد. با مرور زمان، اين مسئله موجب آسيبهايي در پا ميشود كه با توجه به سن طبيعي هستند. اين آسيبها عبارتند از:
O پا به تدريج درازتر و پهنتر ميشود.
O قوس پا به مرور صاف ميشود.
O چربي كف پا و پاشنه كاهش مييابد.
O محدوديت حركت و خشكي مچ و پا به وجود ميآ يد.
Oتعادل هنگام راهرفتن كاهش مييابد.
گاهي نيز تغييراتي در پا ايجاد ميشود كه غيرطبيعي است. البته بسياري از آنها قابل پيشگيرياند و مهمترين عامل پيشگيري نيز استفاده از كفش مناسب است. بعضي از اين تغييرات عبارتند از:
O هالوكس والگوس )انحراف شست پا به خارج(
O خمشدن انگشتان پا
O چنگاليشدن انگشتان )خميدگي شديد انگشتان(
O انحراف انگشت كوچك پا به خارج
O بهوجودآمدن ميخچه، تاول، زخم يا عفونت )در اثر فشار زياد كفش تنگ بر استخوان انگشت(
O فشار بر بافت عصبي انگشتان پا
O آرتريت )تورم مفاصل انگشتان پا(
بسياري از بيماريهاي پا، با تغيير نوع كفش رفع ميشوند. ناراحتيهاي مزمن پا نيز ممكن است با استفاده از وسايل خاص ارتوپدي درمان شوند. در موارد شديدتر با مراجعه به متخصص جراحي ارتوپدي راه درمان مناسب را خواهيد يافت.
كفش مناسب


كفش نامناسب از نظر اندازه، پا را به بيماريهاي بسياري ا ز جمله انحراف انگشت شست پا )هالوكس والگوس(، ميخچه، تاول و خميدگي انگشتان مبتلا ميكند.
يك مطالعه انجامشده توسط انجمن امريكايي ارتوپدي مچ و پا نشان ميدهد كه:
O از هر ده زن، نُه نفر كفش تنگ و كوچك ميپوشند.
O از هر ده زن، هشت نفر بيان ميكنند كه كفشهايشان دردناك است.
O از هر ده زن، هفت نفر دچار بيماري انحراف شست پا، خميدگي انگشتان يا ساير ناراحتيهاي دردناك پا هستند.
O زنان ده بار بيش از مردان به دليل پوشيدن كفش تنگ، دچار بيماريهاي پا ميشوند.
O از هر ده زن كه دچار بيماريهاي پا شدهاند، در مورد نُه نفر علت بروز ناراحتي استفاده از كفش تنگ بوده است.


رابطه كفش با زمين خوردن
ناراحتيهاي پا، اعم از بيماريها و يا آسيبهاي ناشي از كفش، راهرفتن را دشوار ميكنند و باعث زمينخوردن فرد ميشوند.
بيش از يازدهميليون )يك نفر از سه نفر( سالمند )داراي 65سال يا بيشتر( مبتلا به بيماريهاي پا هستند. اين رقم دوبرابر تعداد افراد بالغ )يك نفر از هر شش نفر( مبتلا به ناراحتي پاست. اكثر بيماران زن هستند. تحقيقات نشان داده است كه 90درصد زنان كفش تنگ ميپوشند. هر كس بايد كفش را بهخاطر راحتي آن انتخاب كند، نه به خاطر مُد. راحتي كفش براي حفظ ثبات، حركت و ايمني بدن اساسي است.

توصيه هايي براي خريد كفش

همه ما در مقابل آسيبهاي پا و مچ ناتوان هستيم، اما با پوشيدن كفشهاي مناسب - به طوري كه مطابق حالت طبيعي پاي ما باشد - ميتوان از اين مسئله در امان ماند. اگر چه نوع كفش نيز بسيار اهميت دارد، نكته مهم در انتخاب كفش جنس آن است؛ به گونهاي كه بتواند پاها را بهراحتي حفاظت كند.
آكادمي جراحان ارتوپدي امريكا توصيههايي دارد كه با رعايت آنها كمتر به مشكلات پا دچار ميشويم:
O هنگام خريد كفش هر دو لنگه را امتحان كنيد.
O خانمها نبايد كفشهايي با پاشنه بلندتر از پنجونيم سانتيمتر بپوشند.
O كفش جديد را در پايان روز امتحان كنيد، زيرا پاها معمولاً در طول روز به دليل نشستن و ايستادن مكرر، ورم ميكنند و بزرگتر ميشوند.
O كفش بايد در قسمت پاشنه و پنجه كاملاً اندازه باشد.
O بين انتهاي بلندترين انگشت پا و جلوي كفش بايد حداقل يك سانتيمتر فضا وجود داشته باشد.
O در اكثر افراد يك پا بزرگتر از پاي ديگر است. اندازه كفش مورد نظر خود را با پاي بزرگتر متناسب كنيد.
O پس از پوشيدن كفش جديد، كمي قدم بزنيد تا از راحتي آن مطمئن شويد.
O برحسب نوع كفش، اندازه آن نيز فرق ميكند. كفش را براساس مقايسه اندازه آن با پاي خود بسنجيد، نه براساس شماره نوشتهشده بر آن.
O وقتي كفش به پا داريد، بايد بتوانيد آزادانه انگشتان خود را حركت بدهيد.
O اگر كفش تنگ است، به اين اميد كه باز ميشود و اندازه خواهد شد، آن را نخريد.
O بعضي كفشهاي پاشنهبلند، پنجهِ نوكتيز هم دارند كه به انگشتان پا فشار ميآورد و به آنها شكل مثلثي غيرطبيعي ميدهد. هر چه پاشنه كفش بلندتر باشد، فشار وارد بر كف پا بيشتر ميشود. اين فشار به جلوي پا و در نهايت به پنجهها رانده ميشود و به انگشتان پا آسيب ميرساند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢

بوي بد دهان


وقتي دهانتان را باز ميكنيد، دوستانتان خود را عقب ميكشند؟ بوي بد دهانتان باعث شده همه از شما دوري كنند و اين مسئله آزارتان ميدهد؟ اثر قرص يا آدامسهاي خوشبوكنندهِ دهان موقتي است و مشكل شما را رفع نميكند؟ پس بايد در جستوجوي ريشه مشكلتان باشيد. در اين نوشتار شما را با عواملي كه ممكن است منجر به بوي بد دهان شود آشنا ميكنيم.

عفونت

عفونت يا زخمهاي دهان و لثه ممكن است باعث بوي بد دهان شوند. در اين حالت شستوشوي دهان با دهانشويههاي ضدعفونيكننده طي چند روز مشكل را برطرف ميكند. حتي اگر هيچ زخم يا التهابي در دهان ديده نميشود، منطقي است روزي چند بار از دهانشويه استفاده كرد و تاثير آن را ديد.

باكتري
باكتريهاي موجود در دهان نيز ميتوانند علت بوي بد دهان باشند. محيط مرطوب و گرم بستر مناسبي براي رشد باكتريهاست. بهترين راه براي برطرفكردن بوي بد ناشي از اين باكتريها، مسواكزدن دندانها بادقت و حداقل دو بار در روز است. با استفاده از يك مسواك استاندارد و خميردندان حاوي فلورايد تمام سطوح دندانها، سقف و اطراف دهان و نيز زبان را خوب تميز كنيد. توجه داشته باشيد كه باكتريها در شيارهاي زبان مخفي ميشوند و با شستوشوي مناسب و بهموقع از بين ميروند.

كم توجهي به نظافت

رعايتنكردن نظافت دندان يا دندانهاي مصنوعي و يا پلاكهاي ارتودنسي نيز ميتواند باعث بوي بد دهان شود. اگر دندانها بهخوبي و حداقل دو بار در روز تميز نشوند، باقيمانده مواد غذايي به آنها ميچسبد و با اثري كه باكتريهاي دهان روي آن ميگذارند، دهان بدبو ميشود. استفاده حداقل روزي يكبار از نخ دندان به طور صحيح حائز اهميت است. نخكشيدن دندانها تكههاي ريز غذا را كه لاي دندانها مخفي شده و با مسواك بيرون نميآيند، تميز ميكند. اين اضافات غذا در لابهلاي دندانها مخفي ميشوند و پوسيدگي و بوي بد دهان را به همراه دارند. نكته مهم اين است كه مسواكزدن نامرتب و هرازگاه، با مسواكنكردن تفاوت چنداني ندارد.

نوع تغذيه

بوي دهان گاهي به تغذيه فرد بازميگردد. براي مثال، سير و پياز حاوي مواد فراري هستند كه پس از جذبشدن، از راه جريان خون در ريهها آزاد ميشوند و دهان را بدبو ميسازند. مصرف اين مواد باعث ميشود حتي تا 24ساعت بعد، تنفس فرد بدبو باشد. غذاهاي پرادويه و چرب نيز گاهي بوي بد دهان را به همراه دارند. بهتر است بعد از خوردن اين مواد آدامس بدون شكر و يا نعناع بجويد.

سيگار

اگر سيگاري هستيد، دندانهاي سياه و بوي بد دهانتان خيلي عجيب نيست! استعمال دخانيات سبب بوي بد دهان ميشود و البته اين تنها يك ضرر كوچك مصرف سيگار است.

بيماريهاي تنفسي

عفوت حلق يا سينوسها نيز باعث تنفس بدبوي فرد ميشوند. التهاب و عفونت حلق معمولاً حاد است؛ اما سينوزيت ميتواند به صورت مزمن درآيد؛ و به همراه آن سردردهاي متناوب، ترشحات بيني و گرفتگي وجود داشته باشد. بايد به متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه و سينوزيت را درمان كرد. بعضي بيماريهاي تنفسي از جمله برونشيت هم ميتوانند باعث تنفس بدبو شوند و درمان آنها، مشكل را رفع ميكند.

O O O
براي رفع بوي بد دهان بايد علت اصلي را ريشهيابي و برطرف كرد. اگر هيچ كدام از موارد بالا كمكي نكند، توصيه ميشود به يك متخصص گوارش مراجعه كنيد؛ زيرا ابتلا به بيماريهاي انگلي نيز ميتواند علت بوي بد دهان باشد.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢

ايمني مواد غذائي در آشپزخانه

مهمترين نكته براي پيشگيري از مسموميتهاي غذايي آن است كه قبل از تماس با غذا دستها را آب گرم و صابون بشوييد .
بعد از خروج از توالت ، تماس با سطل زباله و يا حيوانات خانگي دستها را كاملاً بشوييد .
زخمها و بريدگيها را بپوشانيد .
دستها را با حوله جداگانه اي خشك كنيد و از دستمال آشپزخانه براي اين كار استفاده نكنيد.
هر چند وقت يكبار ، دستمالها ، پارچه هاي آشپزخانه و ابرظرفشويي را سفيد ، ضدعفوني و يا تعويض كنيد .
سطوح كار ( روي ميز ، تخته آشپزخانه و ساير سطوح تماس با مواد غذايي ) را در آشپزخانه به طور مرتب ضد عفوني كنيد ؛ بويژه پس از آماده سازي مرغ و گوشت خام .
قبل از بازكردن قوطي كنسرو ، در آن را پاك كنيد .
ظروف ، سطوح كار ، قاشق ، كارد و چنگال را با آب داغ و مواد پاك كننده بشوييد . آبكشي كنيد و در صورت امكان بگذاريد تا كاملاً خشك شوند .
از تماس حيوانات خانگي با غذا ، ظروف و سطوح كار جلوگيري كنيد .
مواد غذايي بدون بسته بندي و يا از بسته بيرون ريخته شده ، مگس ، موش ، مورچه و سوسك را كه ناقل باكتريها هستند ، به خود جذب مي كنند . پس اين غذاها را بسرعت جمع آوري و محل مورد نظر را تميز كنيد .
از چاقو و تخته اي كه براي بريدن گوشت خام استفاده مي كنيد ، براي سبزيهاي تازه و غذاهاي پخته استفاده نكنيد و آنها را پس از هر بار استفاده بشوييد . بهتر است تخته جداگانه اي براي گوشت و مرغ خام داشته باشيد .
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢

براي رفتن به دستشويي نبايد از سنين پايين آغاز شود

می گويند آموزش كودكان براي رفتن به دستشويي نبايد از سنين پايين آغاز شود!كسي كه فرزندش را قبل از 27 ماهگي روي لگن ادرار مي نشاند، به طور متوسط مي بايست يك سال ديگر فرزند خود را پوشك كند، اما والديني كه پس از 27 ماهگي كودك خود را به دستشويي رفتن عادت مي دهند، پس از 6 ماه موفق به انجام اين كار مي شوند.
به والدين بچه ها توصيه مي شود كه بچه هاي خود را در سنين پايين وادار نكنند كه به تنهايي به دستشويي بروند. كسي كه فرزندش را قبل از 27 ماهگي روي لگن ادرار مي نشاند، به طور متوسط مي بايست يك سال ديگر فرزند خود را پوشك كند، اما والديني كه پس از 27 ماهگي كودك خود را به دستشويي رفتن عادت مي دهند، پس از 6 ماه موفق به انجام اين كار مي شوند.
يكي از پزشكان اطفال و همكارانش در بيمارستان كودكان واقع در شهر فيلادلفياي آمريكا تقريباً از 400 پدر و مادر درباره تجارب آنها در رابطه با تمرين دادن كودكانشان براي رفتن به دستشويي سوال كردند. اين پزشك اظهار مي دارد: « به نظر مي رسد كه تمرين دادن زودتر از موقع بچه ها براي رفتن به دستشويي، هيچگونه مشکلي را ايجاد نمي کند. اما انجام اين امر فايده چنداني را در بر نخواهد داشت، بلكه برعكس اگر تمرين مدت زيادي طول بكشد، باعث دلسردي و يأس والدين و بچه ها مي شود. »
محققان اثبات كردند، بچه هايي كه قبل از 27 ماهگي به نشستن روي لگن ادرار عادت داده شده بودند، درست همانند همسالان خود تا قبل از 27 ماهگي و مانند همسالان خود كه پوشك داشتند، قادر به كنترل ادرار نبودند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢

گرمازده گی در کودکان

بهترين اوقات بازي و ورزش، در طول روز و هنگام تابش آفتاب است؛ اما فراموش نكنيد كه قرارگرفتن در معرض تابش شديد نور خورشيد به مدت طولاني و در دماي بالا ميتواند خطراتي را براي كودكان به همراه داشته باشد، از جمله اين كه باعث بروز گرمازدگي در آنها شود. در اين مقاله به طور خلاصه به نكاتي اشاره شده است كه براي آموزش والدين، مراقبان كودك و مربيان ورزش در جهت پيشگيري از گرمازدگي ضروري است.

علائم گرمازدگي شامل سردرد، خوندماغ و سرگيجه است و در صورتي كه ناگهاني رخ دهد بسيار خطرناك است. در كودكان مبتلا به گرمازدگي تعريق متوقف ميشود و دماي بدن بهشدت بال ميرود.
اين كودكان نيازمند اقدامات فوري پزشكي هستند.
بدن اطفال نميتواند بهخوبي بزرگسالان با افزايش شديد دماي هوا
سازگار شود. علت اين است كه كودكان در مقايسه با بزرگترها از
يك طرف حرارت بيشتري نسبت به اندازه بدنشان توليد ميكنند و از
طرفي ظرفيت تعريق بدنشان كمتر از افراد بالغ است (كمتر عرق
ميكنند). در حالي كه تعريق نقش بسيار مهمي در دفع حرارت بدن
دارد.
بچههايي كه در معرض افزايش دماي هوا قرار ميگيرند، در مقايسه
با افراد بالغ براي سازگاري با دماي محيط به زمان بيشتري نياز
دارند. اين زمان حتي ممكن است 30 تا 45 دقيقه باشد.
به علاوه كودكان به اندازه كافي مايعات نمينوشند، در نتيجه در
روزهاي گرم و آفتابي نميتوانند آب ازدسترفته بدنشان را جبران
كنند. بايد به كودكانمان مايعات خوشطعم كه حاوي سديم (نمك)
هستند بدهيم. البته هنگام جايگزيني مايعات ازدسترفته بدن بايد
از مصرف قرصهاي حاوي نمك خودداري كرد، زيرا سديم آنها بيش از
اندازه است. نوشيدن آب شيرين (بدون املاح) نيز در اين مواقع
موثر نيست.
آن دسته از كودكان دچار عقبماندگي ذهني كه مبتلا به اختلالاتي
هستند كه باعث دفع مايعات از بدن ميشود (مانند ديابت يا
عفونتهاي رودهاي)، هنگام ورزش در مقايسه با كودكان طبيعي در
معرض خطر بيشتري هستند و احتمال بروز گرمازدگي در آنها بيشتر است.
نكته ديگر اين كه پوشاندن يك لايه لباس سبك با رنگ روشن در
پيشگيري از بروز گرمازدگي بسيار موثر است. لباسهايي كه باعث
تعريق بيش از حد بدن و يا مانع دفع حرارت بدن ميشوند (مانند
الياف صنعتي يا پارچههاي مصنوعي) مناسب نيستند.

  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢

مراقبت از چشمها

چشم عضو حساس و ظريفي است كه خيلي زود آسيب ميبيند. متاسفانه بسياري از خانمها قدر اين نعمت باار زش را نميدانند و با مصرف لوازم آرايشي غيربهداشتي سلامت چشم را فداي زيبايي زودگذر ميكنند. چشم خسته و پراشك ميتواند نمودار سوءاستفاده از اين عضو پرارزش باشد. براي مطالعه، نقاشي، خياطي و كارهاي دستي نور كافي ضروري است. يك چراغ مطالعه كه در جاي مناسبي قرار گيرد و از روي شانه بتابد و محل كار را روشن كند از واردآمدن فشار زياد بر چشم ميكاهد.سعي كنيد در برنامه غذايي خود ميوه و سبزيجات تازه را جايگزين قند و فراوردههاي پركلسترول حيواني كنيد. هر چه رژيم غذايي سالمتري داشته باشيد، ديدتان هم بهتر ميشود. موادغذايي غني از
كاروتن كه در كبد ويتامين A توليد ميكنند - مانند زردآلو، هويج، كلمپيچ، بروكولي )گلكلم ايتاليايي(، گلكلم، نخود سبز، جعفري، شاهي و چغندر - ديد را بهتر ميكنند.

در اين موارد نزد پزشك متخصص برويد!
كردهايد ديدتان ضعيف شده، چشمتان درد گرفته و يا به نور حساسيت پيدا
دچار دوبيني شدهايد و يا لكههاي اضافي در ميدان ديد ميبينيد.
ميبينيد. ديدتان كدر شده يا هالههاي رنگينكماني به دور منبع نور
چيزي در چشمتان فرورفته است.
از دو روز طول كشيده است درد مبهمي به دور چشمانتان داريد كه بيش
بيش از بيست دقيقه جرقههاي نوري ميبينيد كه روشن و خاموش
ميشوند و احساس ميكنيد كه در حال غشكردن هستيد.

خستگي چشم
از هنگام بيدارشدن با زنگ ساعت تا آخرين دقايق برنامه آخر شب تلويزيون، چشمهاي ما تصاوير گوناگوني ميبينند. چشم انسانميتواند تا شصت تصوير را در ثانيه ببيند؛ و بسياري از اينها ممكن
است چشم را آزار دهند. يك برنامه كامپيوتري، يا حتي سه خط اخبار روزنامه باري بر ماهيچههاي چشم هستند و آنها را خسته ميكنند. اما خستگي چشم فقط باعث سوزش، تاري و يا آبريزش آنها نميشود. درد خستگي چشم ميتواند به سر، گردن يا پشت هم كشيده شود.
هر كسي گهگاه دچار خستگي چشم ميشود، بهخصوص اگر بيش از چهلسال سن داشته باشد و با كامپيوتر كار كند، به تماشاي تلويزيون بنشيند، يا در محيطي پردود زندگي يا رانندگي كند. درمانهاي طبيعي ميتوانند در كاهش خستگي چشم موثر باشند. ميوه و سبزيهايي كه ماده آنتياكسيدان و ويتامينC دارند براي سلامت چشم و رفع خستگي مفيدند. برخي افراد هم برشهايي از خيار را روي چشمان بسته ميگذارند تا خستگي آنها از بين برود. اينكار مسلماً موثر است؛ اما نه به اندازه كمپرس آب خنك.

حلقههاي سياه دور چشم
آيا حلقههاي گود و سياهي در اطراف چشمان خود داريد و خيال ميكنيد كه چون سن و سالي از شما گذشته است و يا به عقيده بعضيها پير شدهايد بايد اين حلقهها را داشته باشيد؟ يا برعكس سن و سالي هم از شما نگذشته و با ديدن اين حلقهها بر چهره خود احساس ميكنيد كه پير شدهايد؟
بايد توجه داشت بافتهاي پوستي كه دور چشمان را پوشاندهاند در مقايسه با پوست ساير جاهاي صورت بسيار نازك و لطيفند. براي اطمينان از اين موضوع با دو انگشت خود اول پوست زير چشمتان را فشار دهيد و بعد پوست گونه را بفشاريد، خواهيد ديد اثر فشاري كه زير چشم و گونه آوردهايد متفاوت است. زيرا در زير چشم، پوست صورت خيلي نازك است و خوني كه زير آن جريان دارد در سطح پوست آمده و رنگ آن پيدا ميشود، ولي در گونهها پوست ضخيم است و خون در سطح پوست زياد پيدا نيست. اگر خون شما از لحاظ موادغذايي غني، و سرخرنگ باشد رنگي كاملاً طبيعي دارد و تمام صورت را به همان رنگ طبيعي و زيبا نشان خواهد داد. ولي برعكس اگر خون خيلي تيره باشد، رنگي پريده به چهره ميدهد و در اطراف چشمها پوست تيرهرنگ ميشود.
هنگامي كه در چهره خود حلقههاي سياهرنگ ميبينيد بدانيد كهخون شما به جاي آن كه داراي مقدار كافي اكسيژن و مواد غذايي جذبشده باشد، حامل مقدار زيادي دياكسيدكربن و سموم ديگر است. غذاهاي حاوي مواد كامل نشاسته و همچنين انواع گوشت، حبوبات، پنير و تخممرغ، طي عمل گوارش تبديل به انواع اسيدها ميشوند و خون را غليظ و تيرهرنگ ميسازند. مسلماً وجود چنين موادي در برنامه غذايي هر فرد لازم است، بنابراين بهتر است در كنار آنها با مصرف غذاهايي كه موقع هضم به صورت اسيد درنميآيند تعادل را برقرار كنيد. براي برقراري اين تعادل بايد هر چه بيشتر ميوه، بهخصوص از مركبات و همچنين سبزيهاي خوراكي كه داراي برگ سبز هستند بخوريد. هر روز يك تا دو ليوان آب هويج و يا جعفري بنوشيد. به جاي اين كه نان شيريني بخوريد آب پرتقال تازه بنوشيد تا سياهي دور چشمتان برطرف شود.

پفآلودگي دور چشم
اگر پفآلودگي پلكها ناگهاني و بدون علت (علتهايي مثل پرخوابي، بيخوابي و گريه) باشد، بايد پيش از هر كار به پزشك مراجعه كرد و در صورت اطمينان از سلامت كليهها و ديگر اندامها به مواردي چون مصرف كرمهاي شب يا مرطوبكنندههاي قوي انديشيد. پوستهاي ظريف و حساس ممكن است نتوانند كرمهاي سنگين را تحمل و جذب كنند. در اين گونه موارد يك كرم سبك يا اندكي روغن گياهي كفايت ميكند. اگر با نوك انگشت اشاره، روي پلك تا ناحيه استخوان ابرو را كمي چرب كنيد ، طوري كه پوست زير دست حركت نكند و نوك انگشت آغشته به كرم يا روغن را بهآرامي روي نقاطي از پوست بگذاريد، براي پوست دور چشم كافي است.

ورزش مخصوص چشم
با چند تمرين ساده، ماهيچههاي چشمتان را تقويت كنيد. روزي يك بار تمام تمرينات زير را انجام دهيد. اين ورزشها را در حالت نشسته روي صندلي و قراردادن پاها بر زمين انجام دهيد.
O ورزش باز و بسته كردن: چشمها را محكم ببنديد و بعد كاملاً باز كنيد و به شيئي در فاصله دور بنگريد. اين كار را ده بار تكرار كنيد.
O ورزش دوراني: هر دو دست را روي رانها بگذاريد و سر را راست بگيريد. پنج بار چشمها را در جهت حركت عقربههاي ساعت بچرخانيد و پنج بار در جهت خلاف آن اين حركت را تكرار كنيد.
O ورزش مورب: هر دو دست را روي رانها بگذاريد و سر را راست بگيريد. با نگاهكردن به گوشه راست بالا شروع و با حركتي آرام ديد را به طور مورب به گوشه چپ پايين منتقل كنيد و باز بهنقطه اول برگرديد. اين كار را پنج بار تكرار كنيد و بعد از گوشه چپ بالا تا گوشه راست پايين هم انجام دهيد.
O ورزش عمودي -- افقي: هر دو دست را روي رانها بگذاريد، سر را راست بگيريد و به جلو نگاه كنيد. با هر دو چشم طرف راست، روبهرو، طرف چپ، و باز روبهرو را بهنوبت نگاه كنيد. بعد تمرين را با
نگاه كردن نوبتي به بالا، روبهرو، پايين، و روبهرو ادامه دهيد.
اين ورزش را پنج بار تكرار كنيد.
O ورزش فاصله: دست چپتان را روي ران چپ بگذاريد و دست راست را دور از بدن صاف كنيد و تا حد چشم بالا بياوريد، طوري كه كف آن رو به صورتتان باشد. دست را مشت كنيد و انگشت اشاره را باز نگاه داريد. حالا با هر دو چشم نوك بيني را بنگريد. از گوشه چشم انگشت اشارهي بازشده و بعد از آن دورترين فاصله ممكن را نگاه كنيد. نگاه را به نوك انگشت و بعد نوك بيني بازگردانيد. اين كار را پنج بار تكرار كنيد و بعد با دست چپ نيز انجام دهيد. اين تمرين را با بستن نوبتي چشمها و نگريستن به بيني،نوك انگشت و فاصله دور هم انجام دهيد.

عادتهاي زيانبخش را ترك كنيد!
چشمهايتان را جمع نكنيد! نيمباز نگه داشتن چشمها سبب ميشود كه پوست نرم و نازك اطراف چشمهايتان چين بيفتد.
به هيچ چيز و هيچ جا زياد چشم ندوزيد! چشمدوختن به تلويزيون يا حتي يك منظره به مدت طولاني، به چين و چروك اطراف چشمتان ميافزايد.
با خشونت پلكها را نماليد! ماليدن پلكها، يا پاك كردن آرايش آنها با خشونت و يا كشيدن دستمال روي آن، پوست اطراف چشم را ميآزارد.
روزها بدون عينك آفتابي از خانه خارج نشويد.
عادتهاي خود را بررسي كنيد و اگر به عادت بدي برخورديد كه موجب آسيب رسيدن به چشم و پوست اطراف آن ميشود، در اصلاحش بكوشيد. مثلاً اگر موقع ديدن چيزي چشمهايتان را جمع ميكنيد و در غير اين صورت درست نميتوانيد آن را تشخيص دهيد، حتماً به چشمپزشكمراجعه كنيد. ممكن است نياز به عينك داشته باشيد. همچنين اگر پلكهايتان خارش دارد و ناچار ميشويد آنها را بماليد و يا
بخارانيد، حتماً به پزشك مراجعه كنيد؛ ممكن است دچار آلرژي شده باشيد.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢