مسموميت ها و انواع آن

سم به ماده اي گفته مي شود كه از راه بيروني يا دروني وارد بدن شده و با خواص شيميايي خود سلامت شخص را به خطر اندازد. ماده سمي ممكن است به حالت جامد، مايع و يا گاز باشد. در مسموميت ها توجه فوري و سرعت عمل لازم است با هر لحظه تأخير مقدار بيشتري سم وارد خون شده خطر مرگ را زيادتر مي كند.هدف از كمكهاي اوليه در مسموميت ها، نجات زندگي مسموم به وسيله از بين بردن عامل مسموميت و يا رقيق كردن سم و اعزام فوري او به بيمارستان است.
انواع مسموميت ها:
بطور كلي مسموميت ها را به چهار گروه تقسيم ميكنند.

الف ـ مسموميت از راه دستگاه تنفس
اين مسموميت بيشتر در اثر گازي كه درمنازل بعنوان سوخت بكار ميرود و يا دود آتش و يا روشن كردن اتومبيل در گاراژ سربسته، كرسي، منقل و غيره ايجاد مي شود و در صنعت نيز كارگران كارخانجات مختلف كه با انواع گاز سر و كار دارند مانند كارگران كارخانجات يخ سازي، سردخانه ها، رنگ سازي يا خلبانان و كارگراني كه در قسمت سمپاشي نباتات در كشاورزي كار مي نمايند مسموميت با گاز بيشتر از سايرين ديده مي شود.

ب ـ مسموميت از راه دستگاه گوارش
به دو فرم ديده مي شود:
1- موارديكه در مجراي گوارش اثر مي نمايند و توليد استفراغ، اسهال، درد و در مراحل شديدتر توليد سوختگي لب، دهان، حلق و درد شديد شكم ميكند.
2- موارديكه پس از خوردن جذب و واردخون شده اثرات سمي آنها ديرتر بروز مي نمايند مانند قرصهاي خواب آور و يا داروهائيكه توليد هذيان وتشنج مي نمايند.
ج ـ مسموميت از راه پوست كه دو نوع است.
1- مسموميت به وسيله جذب مواد سمي از راه پوست در زارعين در هنگام سمپاشي نباتات يا در كارگران رنگ سازي در موقع مخلوط نمودن رنگ و يا بعلت ريختن مواد اسيدي و قليائي بر روي پوست كارگران و يا بانوان خانه دار و يا كارمندان آزمايشگاهها توليد مي شود.
2- مسموميت از راه پوست با گزش حشرات و يا حيوانات سمي و با تزريق مواد سمي به زير پوست مانند هروئين.

كتاب كمكهاي نخستين
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۱