مراقبت از چشمها

چشم عضو حساس و ظريفي است كه خيلي زود آسيب ميبيند. متاسفانه بسياري از خانمها قدر اين نعمت باار زش را نميدانند و با مصرف لوازم آرايشي غيربهداشتي سلامت چشم را فداي زيبايي زودگذر ميكنند. چشم خسته و پراشك ميتواند نمودار سوءاستفاده از اين عضو پرارزش باشد. براي مطالعه، نقاشي، خياطي و كارهاي دستي نور كافي ضروري است. يك چراغ مطالعه كه در جاي مناسبي قرار گيرد و از روي شانه بتابد و محل كار را روشن كند از واردآمدن فشار زياد بر چشم ميكاهد.سعي كنيد در برنامه غذايي خود ميوه و سبزيجات تازه را جايگزين قند و فراوردههاي پركلسترول حيواني كنيد. هر چه رژيم غذايي سالمتري داشته باشيد، ديدتان هم بهتر ميشود. موادغذايي غني از
كاروتن كه در كبد ويتامين A توليد ميكنند - مانند زردآلو، هويج، كلمپيچ، بروكولي )گلكلم ايتاليايي(، گلكلم، نخود سبز، جعفري، شاهي و چغندر - ديد را بهتر ميكنند.

در اين موارد نزد پزشك متخصص برويد!
كردهايد ديدتان ضعيف شده، چشمتان درد گرفته و يا به نور حساسيت پيدا
دچار دوبيني شدهايد و يا لكههاي اضافي در ميدان ديد ميبينيد.
ميبينيد. ديدتان كدر شده يا هالههاي رنگينكماني به دور منبع نور
چيزي در چشمتان فرورفته است.
از دو روز طول كشيده است درد مبهمي به دور چشمانتان داريد كه بيش
بيش از بيست دقيقه جرقههاي نوري ميبينيد كه روشن و خاموش
ميشوند و احساس ميكنيد كه در حال غشكردن هستيد.

خستگي چشم
از هنگام بيدارشدن با زنگ ساعت تا آخرين دقايق برنامه آخر شب تلويزيون، چشمهاي ما تصاوير گوناگوني ميبينند. چشم انسانميتواند تا شصت تصوير را در ثانيه ببيند؛ و بسياري از اينها ممكن
است چشم را آزار دهند. يك برنامه كامپيوتري، يا حتي سه خط اخبار روزنامه باري بر ماهيچههاي چشم هستند و آنها را خسته ميكنند. اما خستگي چشم فقط باعث سوزش، تاري و يا آبريزش آنها نميشود. درد خستگي چشم ميتواند به سر، گردن يا پشت هم كشيده شود.
هر كسي گهگاه دچار خستگي چشم ميشود، بهخصوص اگر بيش از چهلسال سن داشته باشد و با كامپيوتر كار كند، به تماشاي تلويزيون بنشيند، يا در محيطي پردود زندگي يا رانندگي كند. درمانهاي طبيعي ميتوانند در كاهش خستگي چشم موثر باشند. ميوه و سبزيهايي كه ماده آنتياكسيدان و ويتامينC دارند براي سلامت چشم و رفع خستگي مفيدند. برخي افراد هم برشهايي از خيار را روي چشمان بسته ميگذارند تا خستگي آنها از بين برود. اينكار مسلماً موثر است؛ اما نه به اندازه كمپرس آب خنك.

حلقههاي سياه دور چشم
آيا حلقههاي گود و سياهي در اطراف چشمان خود داريد و خيال ميكنيد كه چون سن و سالي از شما گذشته است و يا به عقيده بعضيها پير شدهايد بايد اين حلقهها را داشته باشيد؟ يا برعكس سن و سالي هم از شما نگذشته و با ديدن اين حلقهها بر چهره خود احساس ميكنيد كه پير شدهايد؟
بايد توجه داشت بافتهاي پوستي كه دور چشمان را پوشاندهاند در مقايسه با پوست ساير جاهاي صورت بسيار نازك و لطيفند. براي اطمينان از اين موضوع با دو انگشت خود اول پوست زير چشمتان را فشار دهيد و بعد پوست گونه را بفشاريد، خواهيد ديد اثر فشاري كه زير چشم و گونه آوردهايد متفاوت است. زيرا در زير چشم، پوست صورت خيلي نازك است و خوني كه زير آن جريان دارد در سطح پوست آمده و رنگ آن پيدا ميشود، ولي در گونهها پوست ضخيم است و خون در سطح پوست زياد پيدا نيست. اگر خون شما از لحاظ موادغذايي غني، و سرخرنگ باشد رنگي كاملاً طبيعي دارد و تمام صورت را به همان رنگ طبيعي و زيبا نشان خواهد داد. ولي برعكس اگر خون خيلي تيره باشد، رنگي پريده به چهره ميدهد و در اطراف چشمها پوست تيرهرنگ ميشود.
هنگامي كه در چهره خود حلقههاي سياهرنگ ميبينيد بدانيد كهخون شما به جاي آن كه داراي مقدار كافي اكسيژن و مواد غذايي جذبشده باشد، حامل مقدار زيادي دياكسيدكربن و سموم ديگر است. غذاهاي حاوي مواد كامل نشاسته و همچنين انواع گوشت، حبوبات، پنير و تخممرغ، طي عمل گوارش تبديل به انواع اسيدها ميشوند و خون را غليظ و تيرهرنگ ميسازند. مسلماً وجود چنين موادي در برنامه غذايي هر فرد لازم است، بنابراين بهتر است در كنار آنها با مصرف غذاهايي كه موقع هضم به صورت اسيد درنميآيند تعادل را برقرار كنيد. براي برقراري اين تعادل بايد هر چه بيشتر ميوه، بهخصوص از مركبات و همچنين سبزيهاي خوراكي كه داراي برگ سبز هستند بخوريد. هر روز يك تا دو ليوان آب هويج و يا جعفري بنوشيد. به جاي اين كه نان شيريني بخوريد آب پرتقال تازه بنوشيد تا سياهي دور چشمتان برطرف شود.

پفآلودگي دور چشم
اگر پفآلودگي پلكها ناگهاني و بدون علت (علتهايي مثل پرخوابي، بيخوابي و گريه) باشد، بايد پيش از هر كار به پزشك مراجعه كرد و در صورت اطمينان از سلامت كليهها و ديگر اندامها به مواردي چون مصرف كرمهاي شب يا مرطوبكنندههاي قوي انديشيد. پوستهاي ظريف و حساس ممكن است نتوانند كرمهاي سنگين را تحمل و جذب كنند. در اين گونه موارد يك كرم سبك يا اندكي روغن گياهي كفايت ميكند. اگر با نوك انگشت اشاره، روي پلك تا ناحيه استخوان ابرو را كمي چرب كنيد ، طوري كه پوست زير دست حركت نكند و نوك انگشت آغشته به كرم يا روغن را بهآرامي روي نقاطي از پوست بگذاريد، براي پوست دور چشم كافي است.

ورزش مخصوص چشم
با چند تمرين ساده، ماهيچههاي چشمتان را تقويت كنيد. روزي يك بار تمام تمرينات زير را انجام دهيد. اين ورزشها را در حالت نشسته روي صندلي و قراردادن پاها بر زمين انجام دهيد.
O ورزش باز و بسته كردن: چشمها را محكم ببنديد و بعد كاملاً باز كنيد و به شيئي در فاصله دور بنگريد. اين كار را ده بار تكرار كنيد.
O ورزش دوراني: هر دو دست را روي رانها بگذاريد و سر را راست بگيريد. پنج بار چشمها را در جهت حركت عقربههاي ساعت بچرخانيد و پنج بار در جهت خلاف آن اين حركت را تكرار كنيد.
O ورزش مورب: هر دو دست را روي رانها بگذاريد و سر را راست بگيريد. با نگاهكردن به گوشه راست بالا شروع و با حركتي آرام ديد را به طور مورب به گوشه چپ پايين منتقل كنيد و باز بهنقطه اول برگرديد. اين كار را پنج بار تكرار كنيد و بعد از گوشه چپ بالا تا گوشه راست پايين هم انجام دهيد.
O ورزش عمودي -- افقي: هر دو دست را روي رانها بگذاريد، سر را راست بگيريد و به جلو نگاه كنيد. با هر دو چشم طرف راست، روبهرو، طرف چپ، و باز روبهرو را بهنوبت نگاه كنيد. بعد تمرين را با
نگاه كردن نوبتي به بالا، روبهرو، پايين، و روبهرو ادامه دهيد.
اين ورزش را پنج بار تكرار كنيد.
O ورزش فاصله: دست چپتان را روي ران چپ بگذاريد و دست راست را دور از بدن صاف كنيد و تا حد چشم بالا بياوريد، طوري كه كف آن رو به صورتتان باشد. دست را مشت كنيد و انگشت اشاره را باز نگاه داريد. حالا با هر دو چشم نوك بيني را بنگريد. از گوشه چشم انگشت اشارهي بازشده و بعد از آن دورترين فاصله ممكن را نگاه كنيد. نگاه را به نوك انگشت و بعد نوك بيني بازگردانيد. اين كار را پنج بار تكرار كنيد و بعد با دست چپ نيز انجام دهيد. اين تمرين را با بستن نوبتي چشمها و نگريستن به بيني،نوك انگشت و فاصله دور هم انجام دهيد.

عادتهاي زيانبخش را ترك كنيد!
چشمهايتان را جمع نكنيد! نيمباز نگه داشتن چشمها سبب ميشود كه پوست نرم و نازك اطراف چشمهايتان چين بيفتد.
به هيچ چيز و هيچ جا زياد چشم ندوزيد! چشمدوختن به تلويزيون يا حتي يك منظره به مدت طولاني، به چين و چروك اطراف چشمتان ميافزايد.
با خشونت پلكها را نماليد! ماليدن پلكها، يا پاك كردن آرايش آنها با خشونت و يا كشيدن دستمال روي آن، پوست اطراف چشم را ميآزارد.
روزها بدون عينك آفتابي از خانه خارج نشويد.
عادتهاي خود را بررسي كنيد و اگر به عادت بدي برخورديد كه موجب آسيب رسيدن به چشم و پوست اطراف آن ميشود، در اصلاحش بكوشيد. مثلاً اگر موقع ديدن چيزي چشمهايتان را جمع ميكنيد و در غير اين صورت درست نميتوانيد آن را تشخيص دهيد، حتماً به چشمپزشكمراجعه كنيد. ممكن است نياز به عينك داشته باشيد. همچنين اگر پلكهايتان خارش دارد و ناچار ميشويد آنها را بماليد و يا
بخارانيد، حتماً به پزشك مراجعه كنيد؛ ممكن است دچار آلرژي شده باشيد.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢