پاهاي سالم و شاداب


تغييرات طبيعي و غيرطبيعي پاهر فرد به طور متوسط روزانه دههزار قدم برميدارد، يعني سهميليون قدم در سال؛ و در هر قدم، دو يا سه برابر وزن بدن خود را روي پاها مياندازد. با مرور زمان، اين مسئله موجب آسيبهايي در پا ميشود كه با توجه به سن طبيعي هستند. اين آسيبها عبارتند از:
O پا به تدريج درازتر و پهنتر ميشود.
O قوس پا به مرور صاف ميشود.
O چربي كف پا و پاشنه كاهش مييابد.
O محدوديت حركت و خشكي مچ و پا به وجود ميآ يد.
Oتعادل هنگام راهرفتن كاهش مييابد.
گاهي نيز تغييراتي در پا ايجاد ميشود كه غيرطبيعي است. البته بسياري از آنها قابل پيشگيرياند و مهمترين عامل پيشگيري نيز استفاده از كفش مناسب است. بعضي از اين تغييرات عبارتند از:
O هالوكس والگوس )انحراف شست پا به خارج(
O خمشدن انگشتان پا
O چنگاليشدن انگشتان )خميدگي شديد انگشتان(
O انحراف انگشت كوچك پا به خارج
O بهوجودآمدن ميخچه، تاول، زخم يا عفونت )در اثر فشار زياد كفش تنگ بر استخوان انگشت(
O فشار بر بافت عصبي انگشتان پا
O آرتريت )تورم مفاصل انگشتان پا(
بسياري از بيماريهاي پا، با تغيير نوع كفش رفع ميشوند. ناراحتيهاي مزمن پا نيز ممكن است با استفاده از وسايل خاص ارتوپدي درمان شوند. در موارد شديدتر با مراجعه به متخصص جراحي ارتوپدي راه درمان مناسب را خواهيد يافت.
كفش مناسب


كفش نامناسب از نظر اندازه، پا را به بيماريهاي بسياري ا ز جمله انحراف انگشت شست پا )هالوكس والگوس(، ميخچه، تاول و خميدگي انگشتان مبتلا ميكند.
يك مطالعه انجامشده توسط انجمن امريكايي ارتوپدي مچ و پا نشان ميدهد كه:
O از هر ده زن، نُه نفر كفش تنگ و كوچك ميپوشند.
O از هر ده زن، هشت نفر بيان ميكنند كه كفشهايشان دردناك است.
O از هر ده زن، هفت نفر دچار بيماري انحراف شست پا، خميدگي انگشتان يا ساير ناراحتيهاي دردناك پا هستند.
O زنان ده بار بيش از مردان به دليل پوشيدن كفش تنگ، دچار بيماريهاي پا ميشوند.
O از هر ده زن كه دچار بيماريهاي پا شدهاند، در مورد نُه نفر علت بروز ناراحتي استفاده از كفش تنگ بوده است.


رابطه كفش با زمين خوردن
ناراحتيهاي پا، اعم از بيماريها و يا آسيبهاي ناشي از كفش، راهرفتن را دشوار ميكنند و باعث زمينخوردن فرد ميشوند.
بيش از يازدهميليون )يك نفر از سه نفر( سالمند )داراي 65سال يا بيشتر( مبتلا به بيماريهاي پا هستند. اين رقم دوبرابر تعداد افراد بالغ )يك نفر از هر شش نفر( مبتلا به ناراحتي پاست. اكثر بيماران زن هستند. تحقيقات نشان داده است كه 90درصد زنان كفش تنگ ميپوشند. هر كس بايد كفش را بهخاطر راحتي آن انتخاب كند، نه به خاطر مُد. راحتي كفش براي حفظ ثبات، حركت و ايمني بدن اساسي است.

توصيه هايي براي خريد كفش

همه ما در مقابل آسيبهاي پا و مچ ناتوان هستيم، اما با پوشيدن كفشهاي مناسب - به طوري كه مطابق حالت طبيعي پاي ما باشد - ميتوان از اين مسئله در امان ماند. اگر چه نوع كفش نيز بسيار اهميت دارد، نكته مهم در انتخاب كفش جنس آن است؛ به گونهاي كه بتواند پاها را بهراحتي حفاظت كند.
آكادمي جراحان ارتوپدي امريكا توصيههايي دارد كه با رعايت آنها كمتر به مشكلات پا دچار ميشويم:
O هنگام خريد كفش هر دو لنگه را امتحان كنيد.
O خانمها نبايد كفشهايي با پاشنه بلندتر از پنجونيم سانتيمتر بپوشند.
O كفش جديد را در پايان روز امتحان كنيد، زيرا پاها معمولاً در طول روز به دليل نشستن و ايستادن مكرر، ورم ميكنند و بزرگتر ميشوند.
O كفش بايد در قسمت پاشنه و پنجه كاملاً اندازه باشد.
O بين انتهاي بلندترين انگشت پا و جلوي كفش بايد حداقل يك سانتيمتر فضا وجود داشته باشد.
O در اكثر افراد يك پا بزرگتر از پاي ديگر است. اندازه كفش مورد نظر خود را با پاي بزرگتر متناسب كنيد.
O پس از پوشيدن كفش جديد، كمي قدم بزنيد تا از راحتي آن مطمئن شويد.
O برحسب نوع كفش، اندازه آن نيز فرق ميكند. كفش را براساس مقايسه اندازه آن با پاي خود بسنجيد، نه براساس شماره نوشتهشده بر آن.
O وقتي كفش به پا داريد، بايد بتوانيد آزادانه انگشتان خود را حركت بدهيد.
O اگر كفش تنگ است، به اين اميد كه باز ميشود و اندازه خواهد شد، آن را نخريد.
O بعضي كفشهاي پاشنهبلند، پنجهِ نوكتيز هم دارند كه به انگشتان پا فشار ميآورد و به آنها شكل مثلثي غيرطبيعي ميدهد. هر چه پاشنه كفش بلندتر باشد، فشار وارد بر كف پا بيشتر ميشود. اين فشار به جلوي پا و در نهايت به پنجهها رانده ميشود و به انگشتان پا آسيب ميرساند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢