گردن درد

آياشما هم از گردن درد شكايت داريد؟!
براي داشتن گردني سالم، زيبا و بدون درد، تغذيه صحيح و نيز درستنگهداشتن گردن به هنگام نشستن، راهرفتن، ايستادن و خوابيدن اهميتي ويژه دارد.
پوست چانه و گردن بيش از ديگر قسمتهاي پوست، شكل اصلي خود را از دست ميدهد؛ به اين علت كه پوست اين قسمتها بسيار حساس است و خيلي زود دچار چين و چروك ميشود. در اين نوشتار شما با علل گردندرد و راهكارهايي براي داشتن گردني زيبا و سالم آشنا خواهيد شد.

تغذيه و ورزش صحيح

از عوامل اصلي سلامت پوست، تغذيه صحيح است. پروتئين و ويتامينها نقش سازندهاي دارند و در سلامت و شادابي پوست بسيار مؤثرند؛ بهويژه وجود ويتامينE براي پوست حياتي است. اين ويتامين در خوراكيهايي مانند شير، تخممرغ، جگر، سيب، سبوس برنج، گندم و كره به مقدار مناسب يافت ميشود.
براي سالمسازي پوست و فرار از چين و چروك بهخصوص در ناحيه چانه و گردن كه آسيبپذيرترند، تغذيه و ورزش مناسب اهميت فراوان دارد. تمرينهاي ورزشي گردن را بايد هر روز انجام دهيد تا به نتيجه دلخواه برسيد.

براي ورزش گردن، اين تمرينها را انجام دهيد

O گردن را به شكل دوراني در جهت عقربه ساعت و عكس آن گردش دهيد.
O گردن را به طرف بالا، پايين و چپ و راست حركت دهيد و بعد از هر تمرين بدن را شل و ريلكس كنيد.
O سرتان را به طرف عقب خم كنيد و خط محكمي از زير چانه تا خط شانه به وجود آوريد. آرواره و لب پاييني را باز و منبسط كنيد تا خط بهوجودآمده سفتتر و برجستهتر شود. براي مدت ده ثانيه اين حالت را نگه داريد. حالا سرتان را به حالت عادي بازگردانيد و نفس عميق بكشيد. اين تمرين را سهبار به مدت دهثانيه تكرار كنيد.
O سر را به طرف عقب خم كنيد و شانهها را مستقيم نگه داريد سطح زبانتان را محكم به سقف دهان بفشاريد؛ در حالي كه دندانها و لبها كمي از هم فاصله داشته باشند. انقباض عضلات گردن را دهثانيه حفظ كنيد. اين حركت را سهبار ديگر و هر بار مدت دهثانيه تكرار كنيد و بين هر نرمش نفس عميق بكشيد. اين ورزش براي سفتكردن عضلات گردن و جلوگيري از ايجاد غبغب مؤثر است.
O هميشه گردن را راست نگه داريد؛ طوري كه چانه با سطح زمين موازي باشد. به اين ترتيب، گردن بهترين وضعيت را دارد و شكل طبيعي خود را از دست نميدهد. براي حفظ گردن در وضعيت صحيح ميتوانيد يك كتاب روي سر خود بگذاريد و در اتاق قدم بزنيد. اين تمرين به شما كمك ميكند كه در همه حال سر را راست نگه داريد و گردن را در حال طبيعي خود قرار دهيد. اين عمل نهتنها براي زيبايي پوست و دورماندن از چين و چروك زودرس مؤثر است، بلكه در سالمماندن مهرههاي گردن تاثير فراوان دارد.

غبغب!

وجود غبغب، اگر بيماري به حساب نيايد، حداقل باعث بههمخوردن تعادل چهره ميشود. سه علت اصلي براي افتادگي عضلات زير چانه وجود دارد كه عبارتند از: چاقي و كمبود ورزش عضلات؛ كمبود پروتئينهاي غذايي مورد نياز براي قابليت ارتجاع عضلات؛ و گرفتن چانه به طرف پايين، هنگام كاركردن.
راه عملي ازبينبردن غبغب، ورزش و كمكردن وزن است. براي رفع چين و چروك حاصل از لاغري هم ميتوان از كرمهاي مخصوص استفاده كرد.
درد گردن

امروزه بسياري از افراد از خشكي يا درد گردن شكايت دارند. اين دردها ممكن است پس از وقوع يك حادثه و بهطور ناگهاني پيش آيد و يا بهتدريج در اثر عادات غلط زندگي از جمله كمتحركي يا قراردادن بدن در وضعيتهاي ناصحيح ايجاد شود. نشستن در جريان هواي سرد، خوابيدن در وضعيت نامناسب، انجام ورزشهايي كه فرد به آنها عادت ندارد (بهويژه بدون گرمكردن بدن) از ديگر دلايل بروز درد گردن است. در اين حالتها جاي نگراني نيست؛ و استفاده از داروهاي شلكننده عضلات و مسكنها و يا گرمكردن عضله بهرفع درد كمك ميكند؛ اما اگر درد گردن به صورت مزمن درآيد يا همراه علائم ديگري باشد، آن وقت احتياج به پيگيري دارد و بايد به آن اهميت داد. در صورتي كه هر يك از علائم زير را همراه درد در ناحيه گردن خود داريد، فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
O بياختياري ادرار يا مدفوع، دشواري در حركتدادن دست و پا و بيحسي ياسوزنسوزن شدن هر يك از اندامها ميتواند از علائم آسيبديدگي نخاع يا مشكل ديسك باشد.
Oتهوع و استفراغ، ترس از نور، خوابآلودگي و گيجي و سردرد شديد همراه درد گردن نشانه مننژيت (التهاب پردههاي پوشاننده مغز بهعلت عفونت باكتريايي يا ويروسي) است.
O درد شديد كه به طرف بازو و پايين حركت ميكند و ضعف در بازوها حاكي از پرولاپس ديسك گردن است.
O اگر درد و خشكي گردن تا چند ماه به طول انجاميده و شما را آزار داده، ممكن است نشانه آرتروز مهرههاي گردني و ناشي از فرسودگي مفاصل باشد.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢