واكنش سريع مي تواند ساده و مؤثر باشد

واكنش سريع مي تواند ساده و مؤثر باشد، تنها در عرض۶۰ ثانيه شاهد واكنش بهتري خواهيد بود

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كودك دو ساله شما روي ديوار را با ماژيك خط خطي كرده، بچه پنج ساله تان پس از اينكه به او كلمه «نه» گفتيد بازهم شيريني مي خواهد، فرزند ۷ ساله شما مرتب دروغمي گويد. ممكن است در لحظه اول بخواهيد از عصبانيت منفجر شويد اما براي رسيدن به يكراه حل بهتر بايد صبورتر بود، به علاوه اين كه مي دانيد اگر عصباني شويد در آخر كاربا يك عذرخواهي يا قرار گرفتن كودك در وضعيت دفاعي به پايان مي رسد. در واقع آن چهكه به آن نياز داريد نقشه يك بازي است. اين طرح مي تواند تقريباً راهكار كلي باشد.روش انضباط ۶۰ ثانيه اي، طرحي خاص براي به اجرا در آوردن دقيق نظم و انضباط در خانهنيست و نبايد آن را نوعي زنگ تفريح براي كودك فرض كرد. اگر روش ۶۰ ثانيه اي را بهكار مي بريد، به نتيجه بهتري دست پيدا خواهيد كرد. اگر اعصاب خود را كنترل كنيدكودكتان بهتر متوجه خواهد شد كه چه انتظاري از او داريد. مطمئن باشيد كه با اين كارالگوي رفتاري بهتري براي او خواهيد بود تا به آن چه كه از او انتظار داريد دست پيداكنيد. در اين جا ۶ مرحله ساده براي دستيابي به اين هدف وجود دارد.

 

۱۰ ثانيه اول: (۱۰-۰) واكنش سريع

اولين كاري كه شما انجام مي دهيد گرفتن ماژيك از كودك، جدا كردن او ازخواهر وبرادرش در موقع دعوا يا بردن كودك به اتاق ديگر است. يكي از متخصصين به اين كارمداخله سريع مي گويد. نبايد توقع داشت كه به كودك فرمان ايست داده و او هم اجراكند. هميشه حفظ امنيت برمسايل ديگر مقدم است، چرا كه اگر در وجود كودكتان هنوز همپتانسيل هاي خطر و درگيري وجود داشته باشد، بهترين راه دور كردن او ازمحيط است.دكتر «بابي روسن كواست» پروفسور استاد دانشگاه بوستون مي گويد: «شما بايد هرچيزي راكه امكان دارد باعث به وجود آمدن مشكلات ديگرشود ازدسترس كودك دوركنيد. كودكتانبايد توجه خود را به شما و موقعيتي كه در آن قراردارد معطوف كند وگرنه خوردنشيريني، آزار و اذيت خواهر و برادر تبديل به نوعي سرگرمي براي او خواهد شد.» درصورتلزوم فرزندتان رااز صحنه زد و خورد دوركنيد. به علاوه شما نيز خود را از هياهو وجارو جنجال دور نگاه داريد. در نتيجه امكان اين كه كاري انجام داده يا حرفي بزنيدكه بعداً از يادآوري آن پشيمان شويد، از بين مي رود.

 

۱۰ ثانيه دوم: (۲۰-۱۰) حفظ آرامش

آيا مي دانيد كه مهمانداران در قرار دادن ماسك اكسيژن بر روي دهانتان قبل از اين كهشما به كودكتان بگوييد، كمك مي كنند؟ اين احساس دقيقاً شبيه به اولين مرحله ازمراقبت از خويش است. يكي از متخصصين مي گويد: «عصباني شدن كار سختي نيست بلكهچگونگي كنترل آن مهم است.»اگر قول دهيد كه عصباني نمي شوم يك كار غيرمنطقي به نظرمي رسد، بلكه بايد احساسات بد و خشونت را كنار بگذاريد چون كودكان مي دانند كه چهوقت عصباني مي شويد، حتي اگر سعي كنيد كه آن را بروز ندهيد. آن چه كه در حقيقت بهآن نياز داريد كنترل خشم و عصبانيت است. به گفته يكي از متخصصين اگر در يك خانوادهشلوغ و پرهياهو بزرگ شده ايد كه همه فرياد مي زدند، بيان كردن احساسات، كار بسيارمشكلي است. شما بايد كوتاه ترين و مناسب ترين راه را از بين راه هاي گوناگون پيداكنيد؛ يعني به جاي اين كه بگوييد: «اي پسر بد» با صداي بلند بگوييد: «اي واي» اينكار باعث آرامش شما شده و همچنين كودك ديگر احساس حقارت نمي كند.
خونسرد بودن
علاوه بر اين كه اوضاع و احوال را آرام تر مي كند بلكه به فرزندتان نيز فرصت دادهتا حرف هايتان را بهتر بشنود. دكتر «دنيس دونووان» مدير يكي ازمراكز نگهداري كودكاندر فلوريدا معتقد است: «اگر فرياد بزنيد، همه چيز را از پايه خراب خواهيد كرد، چونفرزندتان به جاي پي بردن به كار اشتباهش متوجه احساس خشم و ناراحتي شما مي شود.»

 

۱۰ ثانيه سوم: (۳۰-۲۰) در نظر گرفتن موقعيت (درك موقعيت)

براي چند ثانيه هم شده به آن چه واقعاً اتفاق افتاده، توجه كنيد. دكتر روسن كواستچندين بار به پسرش در مورد خط كشيدن با مداد بنفش بر روي ديوار اتاق خواب گوشزدمي كند، «تخت و ديوار همه خط خطي بودند و من هم به خاطر كار بد او بسيار عصبيبودم،به نظر مي رسيد كه پسرم پكر شده و با عكس العمل من قلبش شكسته است. چند لحظهبعد با كمي بردباري متوجه مي شوم كه كار او تقليدي از«هارولد» در كتاب«هارولد ومداد شمعي بنفش» بوده است. از نقطه نظر او، اين يك كار سازنده و خلاق بود.» البتهبا درك احساسات و عواطف كودكتان در و ديوار و تختخواب سالم و تميز نمي مانند، بلكهباعث بروز احساساتش در يك موقعيت كاملاً استثنايي مي شود.
در نظرگرفتن موقعيت
كار دشوار و سختي است. يعني شما بايد دريابيد كه چگونه درگيري و برخورد را از تمامچيزهايي كه همانند آن در گذشته بوده و ممكن است درآينده نيز اتفاق نيفتد جدا سازيدو وقتي كه به موقعيت مكاني و زماني به عنوان يك اتفاق مجزا ترجيحاً به جاي يك خطايتكراري نگاه مي كنيد، معمولاً متوجه تناقض آنچه كه در ابتدا فكر مي كرديد، خواهيدشد.
اين همان موقعيت سنجي حالتي است كه رفتار از آنجا سرچشمه مي گيرد. به گفته
يكي از متخصصين درشيطنت يك كودك سه ساله ممكن است مربوط به گرسنگي او باشد، ژوليدگييك بچه ۸ ساله بر سر ميز صبحانه شايد در اثر كمبود خوابش باشد. به عبارت ديگرمجدداً بايد موقعيت خود را در نظر بگيريد. دكتر ولف مي گويد: از خودتان بپرسيد كهآيا عواملي وجود دارد كه بتوان به كمك آن ها از بروز اين رفتار در آينده جلوگيريكرد؟ مانند از پيش بردن بعضي محدوديت ها، يا عوض كردن قوانين خانوادگي. يعني هرگزنگوييد:« چند بار به تو گفتم كه...؟ »حتي اگر بعضي چيزها را ۱۰۰ دفعه به فرزندتانگفته ايد (كه چنين چيزي محال است) مهم نيست بازهم دوباره و دوباره بگوييد و فقطدوباره.

 

۱۰ ثانيه چهارم (۴۰-۳۰): حرف زدن با كودك

اگر به فرزندتان فرصت هيچ كاري را نمي دهيد، پس بهتر است به جاي كنترل كردن او ونظم بخشيدن به رفتارش، به او مسئوليت بدهيد. به گفته يكي از متخصصين:«به جاي تنبيهكردن كودك، به او بگوييد كه چرا اجازه نمي دهيد بعضي از كارها را انجام دهد، بهعنوان مثال: خط هاي روي ديوار با تنبيه پاك نمي شود، گفتن دو يا سه جمله خيليمؤثرتر است و براي بچه هاي كوچكتر دو يا سه كلمه كفايت مي كند. خود را هم قد اوكرده و به چشمانش نگاه كنيد. او دوست دارد كه از دهان شما بشنود كه چه كار اشتباهيكرده و چگونه مي تواند كار بهتري انجام دهد. گفتن جملاتي مانند: «ما روي ديوار خطنمي كشيم، ما روي كاغذ نقاشي مي كنيم. يا، نبايد شيريني بخوري چون الان نزديك شاماست و بعداً مي تواني آن را بخوري، خيلي مؤثرتر است.» دكتر ولف مي گويد: «اگر در آنلحظه با فرزندتان بحث كنيد، نتيجه اي نمي گيريد و همچنين تأثيرپذيري او نسبت بهحرف هاي شما كاهش مي يابد.» به نظر دكتر بهتر است بگوييم: «در مورد آن بعد صحبت كن»چون در آن لحظه حساس او به جاي اين كه يك مكالمه واقعي را شروع كند خود موضوع رابهانه قرار مي دهد.

۱۰ ثانيه پنجم: (۵۰-۴۰) شناخت آنچه كه به عنوان نتيجه كار مورد نياز است. (تأثيرگذاري)
بعضي از والدين فكر مي كنند كه تنبيه ركن اصلي نظم و تربيت است،
اما بسياري از متخصصان با اين كار مخالفند. به عقيده يكي از آنها: نتيجه گيري زمانيلازم است كه به ثبات كار مطمئن نباشيم وليكن ما اغلب به همان كار اشتباه خود ادامهمي دهيم. همچنين آوردن چهار يا پنج كلمه ساده براي گرفتن شيريني از دست كودك وگفتن: «قبل از شام شيريني نخور» مطمئناً از پنهان كردن شيريني ها بالاي كمد بهتراست. دكتر ولف معتقد است: معمولاً با تنبيه كردن كاري پيش نمي رود. اگر كودكان توپرا در خانه پرتاب مي كنند، به جاي تنبيه كردن آنها، بايد توپ را از دسترسشان دورنگاه داشت. اگر نتيجه كار درست همان چيزي است كه فكر مي كرديد، كم كم اثربخشيكلامتان نيز به مرور زمان تقويت خواهد شد.

اهميت دادن به نتيجه كوتاه مدت كاري كه مي كنيم يا انتخاب رفتار نادرست، باعثمي شود كه فرزندتان به طور مكرر واكنش شما را ناديده بگيرد. آنچه كه مهم و مؤثراست، فرصت دادن به كودك براي به دست آوردن تجربه و نتيجه اعمالش است، به طور مثالاگر او بچه ها را بزند ديگر نمي تواند با آنها بازي كند.


۱۰ ثانيه ششم (۶۰-۵۰): استفاده از پيامدهاي منطقي رفتار(نتيجه گيري)
به گفته يكي از متخصصين: اگر شعار هميشگي مالكان موقعيت، موقعيت مي باشد، شعار والدين نيز هماهنگي، همخواني و سازگاري مي باشد. ذهن كودك كاملاً باز و منطقي است و فكر مي كند: «اگر پدر و مادر يكسره او را زير نظر بگيرند، كار خسته كننده اي است. آنها نظرات و قوانين مختلفي دارند، ولي براي به اجرا در آوردن هر كدام از آنها به زمان خاصي نياز دارند. بنابر اين خطرات را جدي بگيريد و كاري را كه خودتان نمي توانيد انجام دهيد تحميل نكنيد. مطمئناً به خوبي متوجه منظورمان شده ايد، يعني شما براي زندگي كردن وظايفي داريد، يعني با گفتن« آخرين شيريني است كه تو مي خوري»و يا «براي يك

ماه از بازي خبري نيست »نهتنها باعث ناراحتي كودكتان شده بلكه تقريباً باعث تحليل قواي جسماني خودمي شويد.»
اكنون همه چيز گفته و انجام شده، نقشه ۶۰ ثانيه اي خيلي ساده است، امانياز به طرز تفكر شما در رسيدن به اهدافتان و به همين ميزان نياز به خودكنترليدارد. چرا اين مسأله بسيار مهم است؟ زيرا داشتن نظم و انضباط چيزي بيشتر از نريختنغذا بر روي زمين و نقاشي نكشيدن بر روي ديوار است. با نشان دادن نظم و ترتيب خود ومنتقل كردن ارزش هاي خود، سعي خواهيد كرد آنها را به فرزندتان آموزش دهيد.

همشهري 28 9 83

/ 1 نظر / 46 بازدید
بی بی

سلام مريم خانم. خسته نباشيد. من بدون اجازه تون به وبلاگ شما تو مطلبم لينک دادم. اگه مخالفيد برام پيام بگذاريد تا برش دارم. دوست دارم وبلاگ شما رو تو قسمت *کی تازه نوشته ؟* ی وبلاگم قرار بدم تا بفهمم کی آبديت می‌کنيد و استفاده کنيم. اگر مخالفید حتما برایم پیام بگذارید. پيروز باشيد.