چگونه ضريب هوشي كودكم را افزايش دهم ؟

شايد به‌ عنوان‌ والدين‌ كودكان‌ پنج‌ تا نُه‌ساله‌ فكر كنيد، تمام‌ تلاش‌ خود رابراي‌ رشد ذهني‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌ايد؛ از هنگام‌ نوزادي‌ برايشان‌ كتاب‌خوانده‌ايد، سرگرميهاي‌ فكري‌ و اسباب‌بازيهاي‌ ذهني‌ برايشان‌ تهيه‌ كرده‌ايد،آنها را با كتابخانه‌ آشنا كرده‌ايد و اكنون‌ هم‌ در يك‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌مي‌خوانند. اما آيا بايد از اين‌ پس‌ خيالتان‌ راحت‌ باشد؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اكنون‌ محققان‌ معتقدند كه‌ تحريكات‌ ذهني‌ كودكان‌ از سوي‌ والدين‌ نقشي‌ بسيارمهم‌ در تقويت‌ هوش‌ آنان‌ دارد. مطالعات‌ نشان‌ مي‌دهند ژن‌ و محيط‌ هر دو سهم‌فراواني‌ در افزايش‌ هوش‌ كودك‌ دارند و در اين‌ راستا عوامل‌ محيطي‌ را سلامت،تغذيه‌ و تربيت‌ خانوادگي‌ معرفي‌ كرده‌اند. براساس‌ يافته‌هاي‌ اخير، حتي‌ اگرژنها نقش‌ اصلي‌ در ميزان‌ ضريب‌ هوشي‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمي‌توان‌ تاثيروالدين‌ را بر ذهن‌ كودك‌ منكر شد و ناديده‌ گرفت.
به‌خصوص‌ در سالهاي‌ اول‌زندگي‌ كودك، وقتي‌ مغز هنوز در حال‌ شكل‌گيري‌ و تكامل‌ است، توجهات‌ والدين‌ حتي‌اگر شركت‌ در بازي‌ ساده‌اي‌ چون‌ دالي‌موشك‌ باشد، به‌ ايجاد مداربنديهاي‌ مغزي‌پيچيده‌ و ضروري‌ و تقويت‌ آن‌ براي‌ ارتقاي‌ هوش‌ كودك‌ كمك‌ مي‌كند.
كريگ‌رَمي‌)Craig Ramey( پروفسور روانشناسي‌ كودك‌ مي‌گويد: "واقعاً لازم‌ است‌ والدين‌بدانند كه‌ چقدر داده‌هايشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت‌ساز است‌ و كودك‌ ازسنين‌ بسيار پايين‌ و بدو تولد تحت‌تاثير تربيت‌ والدين‌ قرارمي‌گيرد."
تحقيقات‌ دانشمندان‌ روي‌ دو گروه‌ شاهد و آزمايشي‌ از كودكان‌ نشان‌داده‌ است‌ كه‌ تجارب‌ و تعاليم‌ دوران‌ كودكي‌ روند رشد و تكامل‌ مغزي‌ را تسريع‌و تقويت‌ مي‌كند. دو سال‌ اول‌ زندگي‌ به‌نوعي‌ دوره‌ طلايي‌ رشد مغزي‌ كودك‌ است‌و اين‌ زمان‌ دوران‌ ايجاد ارتباطات‌ مغزي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. در اين‌ سن‌ در مغزبيش‌ از 300تريليون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همين‌ زمان‌ سلولهايي‌ كه‌ هنوز مرتبط‌نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غيرقابل‌ استفاده‌ مي‌شوند.
بنابراين‌به‌ نظر مي‌رسد به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ كمك‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ محدوديت‌ زماني‌داريم. دانشمندان‌ معتقدند نيازي‌ نيست‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ آموزشهاي‌رسمي‌ خاصي‌ را براي‌ كودك‌ در پيش‌ بگيريم. آنچه‌ ضروري‌ است‌ ايجاد فضاي‌ مناسب‌و تحريك‌كننده‌ براي‌ تعليم‌ روزمره‌ است‌ و براي‌ اين‌ منظور، متخ صصان‌ رعايت‌توصيه‌هاي‌ زير را از ابتداي‌ كودكي‌ پيشنهاد مي‌كنند.

. 1به‌ چشمان‌ نوزاد نگاه‌ كنيد

چشمان‌ نوزاد در شش‌ هفتگي‌ تا فاصله‌ 5/17سانتيمتري‌ متمركز مي‌شود و اين‌ دقيقاًبه‌ اندازه‌ فاصله‌اي‌ است‌ كه‌ شما كودك‌ را جلوي‌ خود نگه‌ مي‌داريد و به‌ صورت‌او نگاه‌ مي‌كنيد. اين‌ عمل‌ ارتباطات‌ مغزي‌ را به‌ الگويي‌ تشخيصي‌ كه‌ با هر بارديدن‌ تقويت‌ مي‌شود تبديل‌ مي‌كند؛ و به‌ كودك‌ كمك‌ مي‌كند در شناخت‌ مفاهيم‌مشابه‌ و نامتشابه‌ مهارت‌ بهتري‌ كسب‌ كند.

2-. با كودك‌ حرف‌ بزنيد

دكتر هوتنلوچر)Huttenlocher( پروفسور روانشناسي‌ معتقد است: "فرمانهاي‌ اوليه‌زباني‌ براي‌ كودك‌ بسيار مهم‌اند، زيرا زبان‌ در موفقيت‌ عملكرد ذهني‌ بسياراهميت‌ دارد؛ و هر درك‌ و استنباطي‌ از زبان‌ به‌ ايجاد توانايي‌ كلامي‌ و بيان‌صحيح‌ لغات‌ كمك‌ مي‌كند. دامنه‌ لغات‌ كودك‌ بستگي‌ مستقيم‌ به‌ ميزان‌ صحبت‌والدين‌ طي‌ دو سال‌ اول‌ زندگي‌ او دارد."

 

3-. موسيقي‌ در رشد ذهن‌ كودك‌ مؤثر است‌

موسيقي‌ دنيايي‌ فراتر از ريتم‌ و ملودي‌ به‌ كودك‌ مي‌آموزد. دانشمندان‌ معتقدندتعليم‌ سرودهاي‌ گروهي‌ و نواختن‌ پيانو براي‌ كودكان‌ سه‌ساله‌ به‌تدريج‌ باعث‌تقويت‌ قدرت‌ استدلال‌ فرازماني‌ آنان‌ مي‌شود. اين‌ كودكان‌ در تركيب‌ و ساخت‌پازل‌ در مقايسه‌ با بچه‌هايي‌ كه‌ تمرين‌ موسيقي‌ نداشته‌اند، دقيق‌تر و سريع‌تر ودر درك‌ مفاهيم‌ رياضي‌ موفق‌ترند.

 

4-. با تشويق، كنجكاوي‌ كودك‌ را تحريك‌ كنيد

همگام‌ با رشد جسماني‌ كودك، قدرت‌ تفكر و انديشه‌ او نيز در حال‌ رشد و شكوفايي‌است. او ازطريق‌ تجربه‌ وقايع‌ جديد درزندگي‌ دنيا را مي‌شناسد و آن‌ را كشف‌مي‌كند. نيازي‌ نيست‌ كنجكاوي‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم، بلكه‌ بايد وجود سرشاراز كنجكاوي‌شان‌ را به‌ صورت‌ هدفمند ارضا كنيم. پدر و مادر با تشويق‌ هر گام‌كوچك‌ كودك، كمك‌ بزرگي‌ به‌ خلاقيتهاي‌ بزرگ‌تر وي‌ در آينده‌ خواهند كرد.

 

5-. براي‌ اشيا اسم‌ بگذاريد

كودكان‌ حتي‌ پيش‌ از آنكه‌ بتوانند صحبت‌ كنند، قادرند بسياري‌ چيزها براي‌ مثال‌اجسام‌ مختلف‌ و رنگها را درك‌ كنند. در اين‌ سن‌ اگر به‌ او بگوييد: "عروسك‌ خرسي‌سفيدت‌ را بياور"، او دقيقاً مي‌داند اين‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ كدام‌ اسباب‌بازي‌اش‌است. بنابراين‌ يكي‌ ديگر از وظايف‌ والدين‌ نامگذاري‌ انواع‌ رنگها، اندازه‌ها وشكلها براي‌ تقويت‌ درك‌ كودك‌ است.

 

. 6-بايستيد و هورا بكشيد
وقتي‌ كودكتان‌ موفق‌ مي‌شود براي‌ اولين‌بار از فنجان‌آب‌ بخورد و شما فرياد شادي‌ سر مي‌دهيد، اين‌ عمل‌ شما نه‌تنها او را خوشحال‌مي‌كند، بلكه‌ ارتباطات‌ قشر جلويي‌ مغز و بخش‌ دروني‌ مغز او را كه‌ جايگاه‌احساسات‌ است، تقويت‌ مي‌نمايد. بين‌ ده‌ تا هجده‌ماهگي‌ اين‌ ارتباطات‌ مغزي‌ شكل‌مي‌گيرد. براي‌ مثال‌ وقتي‌ اولين‌ گامهاي‌ او را تشويق‌ مي‌كنيد، اين‌ عمل‌ باعث‌خوشحالي‌ او مي‌شود و در پي‌ آن‌ جرياني‌ از مواد شيميايي‌ در مغز او آزاد مي‌گرددكه‌ اين‌ چرخه‌ را تقويت‌ مي‌كند. در مقابل، هر گونه‌ بي‌تفاوتي‌ و بي‌توجهي‌والدين‌ به‌ رفتارهاي‌ كودك‌ موجب‌ تقويت‌نشدن‌ چرخه‌ ارتباطات‌ مغزي‌ او مي‌شود وكودك‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ كارهاي‌ جديد دلسرد مي‌گردد.

 

7. به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهيد

هرگز توجهات‌ خود را از فرزندانتان دريغ‌ نكنيد. گرچه‌ توجه‌ والدين‌ در سنين‌پايين‌ براي‌ كودك‌ بسيار مهم‌ است، اما پيشرفت‌ ذهني‌ و هوشي‌ او در اين‌ سنين‌به‌ پايان‌ نمي‌رسد. شبكه‌هاي‌ عصبي، به‌خصوص‌ آنها كه‌ به‌ احساسات‌ مربوط‌مي‌شوند تا سنين‌ نوجواني‌ در حال‌ توسعه‌اند. بنابراين‌ با افزايش‌ سن‌ مي‌توانيدبه‌ كتاب‌خواندن‌ فرزندتان‌ اهميت‌ بيشتري‌ بدهيد، او را در گفت‌وگوهاي‌ خانوادگي‌سهيم‌ كنيد، از وي‌ نظر بخواهيد، به‌ او موسيقي‌ بياموزيد و نيز مشوقي‌ مهربان‌برايش‌ باشيد.
علاوه‌ بر اينها، نقش‌ شما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌كودكي‌ و نوجواني‌ محدود نمي‌شود؛ زيرا فرزندان‌ در جواني‌ و بزرگسالي‌ هم‌ به‌پشتيبان‌ و راهنما نياز دارند.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید