5 كليد طلايي براي آموزش مديريت پول به كودكان


به راستي والدين براي داشتن كودكاني مقتصد كه شم اقتصادي بالا داشته باشند، چه بايد بكنند؟
پدر و مادرها ميتوانند در تشخيص و درك پيامهايي كه از طريق دستگاههاي ارتباط جمعي كودكان را احاطه كرده اند، به آنها كمك كنند. يك كودك دوساله پيامهاي بازرگاني تلويزيون را تشخيص ميدهد و اسباببازيها و خوراكيهايي را از والدين خود ميخواهد كه در تلويزيون تبليغ ميشود.
حتي خردسالترين بچهها هنگامي كه مادرشان در سوپرماركت در حال خريد است، نظارهگر خريد مادر و دادن پول هستند؛ بحثهاي ديروقت شبانه بين والدين درباره صورتحسابهاي پرداختنشده، علائم عجيبي براي كودك ارسال ميكند؛ و...
شما در جايگاه پدر و مادر، بايد راههاي جديدي بيابيد تا ارزش پول را به كودكان خود بشناسانيد. اگر والدين براي پولخرجكردن ارزش قائل شوند، چشمان كنجكاو كودك نظارهگر خواهد بود و ذهنش آن را فرا ميگيرد. شما ارزش پول را از طريق دادن پول توجيبي و آموزش پساندازكردن به فرزندان خود ميشناسانيد. اما هنوز اولين قدم در پرورش كودكان مقتصد كه بدانند چگونه پول خود را خرج كنند و در اين زمينه تيزهوش باشند، به تصميم و عملكرد شما بستگي دارد. لازم است راجع به پول و مسائل اقتصادي و تجربيات واقعي خود در زندگي با فرزندتان صحبت كنيد. تا او اهميت اين موضوع را متوجه شود.
در اين جا پنج نكته مهم براي پرورش كودكاني كه ارزش پول را درك كنند و بدانند كه چگونه آن را خرج نمايند، ذكر ميشود.

1. تفاوت بين نيازها و خواستهها را حتي به خردسالترين كودكان آموزش دهيد. توضيح دهيد برخي از چيزهايي كه كودك ميخواهد، خيلي گران است، يا براي خريد بعضي چيزها بايد منتظر باشد. اين كار به كودك كمك ميكند كه در آينده استقلال و اعتمادبهنفس لازم را براي گفتن .نه. و انجامندادن برخي كارها داشته باشد؛ از خريد لباسهاي مد روز تا سيگاركشيدن و مصرف مواد مخدر.

2. به فرزندان خود اجازه دهيد تا از همان ابتداي كودكي تصميمات مالي بگيرند. در بسياري از خانوادهها، پول توجيبي فقط براي اين است كه از دادن هر روز پول به كودك خودداري شود. اما لازم است درباره چگونگي خرج اين پول با كودك صحبت كنيد. درست خرجكردن پول درس مهمي است كه كودك فرا ميگيرد. بچهها بايد پول توجيبي خود را به سه قسمت تقسيم كنند: پسانداز؛ خرجكردن؛ امور خيريه.
توصيه ميشود كه كودك ماهي يك بار به همراه خانوادهاش براي پسانداز قسمتي از پول خود به بانك برود.

3. يك انتخاب جذاب براي خرج پول و انگيزه لازم براي پساندازكردن را در اختيار كودك بگذاريد.

4. مطمئن شويد كه فرزندتان ارتباط بين كاركردن و در پي آن پرداخت چكها و ماليات را ميفهمد. بگذاريد كودكان بدانند پولي كه خرج ميكنيد، حاصل ساعاتي است كه كار كردهايد. به آنها بگوييد كه دولت بخشي از درآمد شما را به عنوان ماليات كسر ميكند.

5. سرمايهگذاري را به كودك خود آموزش دهيد. هيچ آموزگاري بهتر از تجربه نيست. از اين رو اگر سهامي ميخريد، با كودكتان درباره ارتباط بين مشتريبودن و سهامدار يا شريكبودن در يك شركت صحبت كنيد.
ياددادن جنبههاي علمي و كاربردي مديريت اقتصادي به كودك (از جمله پسانداز در كنار خرجكردن پول و خريد مطلوب) بسيار مهم است. دانش مديريت صحيح پول به كودك شما كمك خواهد كرد كه به اهداف زندگي خود برسد و آنها را به طور مناسب تنظيم كند. اين قدرت پول نيست كه انسان را ثروتمند ميكند، بلكه تسلط داشتن بر آن و قدرت فرد در مديريت پول و اقتصاد است كه از او يك ثروتمند ميسازد

منبع
http://www.soroushpress.com/

/ 0 نظر / 23 بازدید