آواز

امير محمد عادت کرده شبها قبل از خواب يک چند ساعتی برای ما آواز می خونه
گاگاگاگا دادادادا بابابابابا ممممممممم واز اين قبيل من هم باهاش همراهی
می کنم تا حوصله اش سر نره
بيچاره باباش که بعد از اين آواز خوندنها فکر کنم حسابی سر درد بگيره

/ 0 نظر / 19 بازدید