آيا كودكاني كه با شير مادر تغذيه مي شوند، باهوش ترند؟!...

طبق تحقيقات محققين دانشكده پزشكي Christchurch در نيوزيلند، كودكاني كه با شير مادر تغذيه مي شوند،با هوشتر از كودكاني هستند كه تحت تغذيه با فرمولهاي مصنوعي و سنتيتك شير خشك قرار مي گيرند و نيز درك فرهنگي و آموزش بالاتري خواهند داشت. محققين معتقدند DHA موجود در شير مادر كه در شير خشك يافت نمي شود، مي تواند دليل اين امر باشد.
يك مطالعه 18 ساله كه توسط «جان هاروود» و «ديويد فرگوسن» در مورد اندازه گيري ميزان «سطح هوش» IQ و نسبت توانايي و سرعت اتمام و تكميل دوران دبيرستان در بين 1000 دانش آموز انجام گرفت،با در نظر گرفتن فاكتورهاي وابسته به قبل از تولد، عوامل خانوادگي و اجتماعي بود كه توانست ثابت كند كودكان تغذيه شده با شير مادر 38% توانايي بيشتري در فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و تكميل دوران تحصيلي خود به نسبت كودكان شير خشك خوار از خود نشان مي دهند.

اگرچه، مطالعه مذكور قادر به پايان رساندن و نتيجه گرفتن از موضوع مربوط به DHA به عنوان تنها عامل مؤثر در بهبود درصد مذكور نشد، ولي ساير صاحب نظران در اين زمنيه،معتقدند كه چون يافته هاي اين مطالعه شبيه به ساير مطالعات است كه نشان مي دهند مكمل هاي داراي DHA در فرمول ساخت خود، سبب بهبود در رشد سيستم عصبي و سرعت آن مي شوند،اين مطالعه را نيز مرتبط با اين موضوع دانسته و پذيرفته اند./ 0 نظر / 6 بازدید