افسردگی (قسمت دوم)

مذهب و افسردگي
در حقيقت نميتوان در طول عمر و مراحل مختلف زندگي اطمينان داشت که از موج افسردگي در امان باشيم. اما ايمان و عقيده به دين و مذهب ما را تا حد زيادي در امان نگه ميدارد. دکتر هارولد جي. کيونگ نويسنده کتاب "آيا مذهب براي حفظ سلامتي مفيد است" ميگويد: در زمان تحمل سختي و رنج روحانيت به ما آرامش بخشيده و نويد اميد ميدهد. اين اميد خود سپري است در برابر افسردگي و ساير پستي و بلنديهاي احساسي و عاطفي براي کسي که به دين و مذهب تکيه دارد.
دکتر کوئينگ در يک تحقيق 4000 نفري بر روي آمريکايياني که بيش از 65 سال داشتند، به اين نتيجه رسيده است کساني که حداقل يک مرتبه در هفته به کليسا ميرفتند (يا يک مرتبه در مسجد به طور دسته جمعي نماز برگزار کرده باشند ـ مترجم)، در مقايسه با آنها که به ندرت به کليسا ميرفتند، 50% کمتر از دسته اخير به افسردگي مبتلا شده بودند. دکتر کوئينگ ميگويد: مطالعات ديگر نشان داده که سالمندان مقيد به دين و مذهب که بيش از 60 سال داشتند سالم تر بوده و طول عمرشان بيشتر از آنهايي که کمتر مذهبي بودند، بوده است.
او متذکر ميشود: ديانت مسيح و موسي بخصوص ادياني درماني بوده اند، زيرا در اين دو مذهب نمونه هايي آسماني ارائه شده که چگونه ميتوان بر بدبختي ها و ناراحتي هاي عاطفي (افسردگي) پيروز شد. دکتر کوئينگ توضيح ميدهد کتاب آسماني عيسي مسيح راهنماي خوبي براي حفظ بهداشت رواني ميباشد، زيرا در اين کتاب اين ناراحتي هاي احساسي مورد بحث واقع شده است.
به هر تقدير اگر فعالانه دستورات ديني را که به آن گرويده ايد انجام دهيد، به افراد کمک کنيد، و دين را زنده نگه داريد، به آرامش خواهيد رسيد.

/ 0 نظر / 20 بازدید